Condicions de Venda

1 – ÀMBITS D’APLICACIÓ

 

Les presents condicions generals de venda s’apliquen a qualsevol consulta o comanda que s’efectuï en el lloc Internet www.goridemuro.com i adreces derivades (en endavant “el Lloc”) (amb seu a Muro), per la compra de béns (en endavant els “Productes”).

L’usuari declara que és major d’edat i que disposa de la capacitat legal necessària per a poder realitzar la compra de Productes oferts en el lloc web www.goridemuro.com.

La confirmació de la comanda per part de l’comprador comporta l’acceptació sense reserves de les presents condicions generals de venda que prevalen sobre totes les versions anteriors o especificacions que emanin de comprador, incloent l’intercanvi de correus electrònics. Les presents condicions poden ser modificades, per la qual cosa es recomana la lectura de les mateixes amb anterioritat a efectuar cada comanda.

A l’efecte d’aquestes condicions generals de venda, s’entén per consumidor, les persones físiques o jurídiques que actuen en un àmbit aliè a una activitat empresarial o professional, i per empresari, a tota persona física o jurídica que actua en el marc del seu activitat empresarial o professional, ja sigui pública o privada.

 

2 – COMANDES

2.1 OFERTA DE PRODUCTES

Els Productes es presenten de conformitat amb les recomanacions legals i de la manera més precís possible.

Poden existir diferències entre els Productes lliurats i els representats en el Lloc o catàleg, principalment pel que fa a dissenys es referix, la homogeneïtat de fabricació no pot garantir-se, o aquells Productes que han estat objecte d’adaptacions relacionades amb evolucions tècniques o tecnològiques. Aquestes diferències, ja que no influeixen en les característiques bàsiques dels Productes i no afecten la seva qualitat, no podran justificar una cancel·lació de la comanda ni un rebuig de lliurament. Atès que no pot garantir-se una representació exacta dels Productes en el Lloc Internet i / o en els catàlegs, en particular a causa de les diferències d’acabat dels colors en els programes informàtics de navegació per Internet i / oa les pantalles, www. goridemuro.com, no podrà ser considerada responsable de la inexactitud de les fotografies que figuren en el Lloc.

Les comandes de productes estan subjectes a la seva disponibilitat, de tal manera que si hi ha dificultats pel que fa a la seva subministrament o falta d’estoc, www.goridemuro.com, es reserva expressament el dret d’informar de qualsevol altre producte en substitució de la mateixa qualitat i valor. En cas que es rebutgi l’oferta de substitució de producte, www.goridemuro.com, reemborsarà les quantitats que s’hagueren abonat.

2.2 ACCEPTACIÓ DE LA COMANDA

La comanda és ferma per al comprador des del moment en què confirma la seva comanda. Per www.goridemuro.com, a partir de la validació de l’pagament i la confirmació de la presa en compte de la comanda.

 

3 – PREU / PAGAMENT

3.1 PREU DELS PRODUCTES

Els preus dels Productes estan indicats en euros i no inclouen els impostos relacionats amb la venda de Productes, entre ells, l’IVA. www.goridemuro.com, es reserva en cada moment i unilateralment la modificació de l’preu dels productes i serveis oferts a través de la seva pàgina web. Per garantir a el client la certesa el preu dels seus productes, aquest serà el vigent en la publicitat coincident amb el moment de formalitzar la comanda.

3.2 DESPESES DE LLIURAMENT

L’enviament de la seva comanda serà mitjançant una empresa de serveis de repartiment, al seu domicili, durant el procés de compra se li informarà de les despeses d’enviament que seran calculats de forma automàtica pel sistema en funció de el domicili de lliurament.

3.3 PAGAMENT

El pagament s’efectua en euros exclusivament, de forma íntegra a l’realitzar la comanda i pels següents mitjans de pagament:

Transferència bancària: L’informem que l’entitat bancària, ens facilita la seva adreça d’IP, dada que només farem servir per a la correcta verificació i gestió de l’operació de compra efectuada.

Compte Paypal: Mitjançant sistemes de transmissió segura SSL (Paypal) i sense tenir la nostra empresa, accés a les dades dels seus clients. Recordeu marcar “tornar a l’venedor” a la fi de la transacció per poder processar la seva comanda.

3.4 Facturació

La factura adreçada a l’comprador prendrà les dades indicades per aquest en el seu compte client. El comprador pot modificar aquestes dades cada vegada que faci una nova comanda des del lloc web.

El client ha de comunicar a www.goridemuro.com, el conjunt de dades necessàries per a l’emissió de la factura.

 

4 – LLIURAMENT

4.1 MODALITATS DE LLIURAMENT

La manera de lliurament es realitzarà en funció de l’volum i pes dels articles:

Lliurament per transportista en domicili: El lliurament de la comanda serà realitzada per un transportista especialitzat en caixes o en palets per garantir una màxima protecció. Li lliurarem els articles prèvia cita en un termini d’entre 3 i 4 dies a Espanya i de 3 a 4 setmanes en els altres països a partir de la confirmació de la comanda, a la data convinguda amb els transportistes de www.goridemuro.com (excepte indicació contrària en el moment de la comanda).

La impossibilitat de lliurar els Productes en la data convinguda per part dels transportistes de www.goridemuro.com, a causa de l’absència de comprador o d’informació sobre la necessitat de recórrer a mitjans específics de lliurament, podrà donar lloc a l’pagament de despeses de lliurament addicionals i / o la cancel·lació de la comanda per part de www.goridemuro.com. Els riscos de l’Producte es transfereixen a comprador en el moment del lliurament o en la data de la primera presentació dels Productes per part dels transportistes de www.goridemuro.com, a la data de lliurament convinguda amb aquests últims.

A causa de circumstàncies alienes a www.goridemuro.com, no es podrà garantir el lliurament del producte en 3-4 dies si l’agència no complís els seus compromisos, no fent-nos responsables en cap cas de demores a causa de l’agència de transports.

En els casos en què les dates de disponibilitat respectiva dels Productes de una comanda fossin diferents, www.goridemuro.com proposarà el comprador fraccionar la seva comanda. En cas de lliurament fraccionada, la participació en les despeses de lliurament indicats en el punt 3.2., S’aplicarà en cadascuna de les fraccions de la comanda. Si no es fa un lliurament fraccionada, el lliurament intervindrà en la data de disponibilitat del conjunt dels Productes comandes.

4.2 RECEPCIÓ I RECLAMACIONS

A l’rebre la comanda, el comprador ha de procedir amb tots els exàmens necessaris per detectar possibles avaries, mancances, defectes o altres vicis aparents, així com la disconformitat dels Productes lliurats amb la seva comanda.

En particular, el comprador ha de comprovar l’estat dels embalatges, el nombre de paquets i els Productes pel que fa a quantitat, referència, estat i característiques es refereix. En cas de reclamació, el comprador haurà de contactar amb els serveis de transportista de www.goridemuro.com

A fi de que la seva demanda no es consideri inadmissible, el comprador ha de:

Indicar en la nota de lliurament les reserves necessàries i derivades d’avaries o mancances, atès que les reserves generals de tipus “sota reserva de desembalatge” són insuficients.
Confirma les seves reserves sobre avaries o mancances i formular els seus altres reserves, per correu certificat amb justificant de recepció a l’servei d’atenció a client.
Confirma les seves reserves sobre avaries o mancances per correu certificat amb justificant de recepció a l’transportista, en els 3 dies posteriors al lliurament, festius no inclosos.

El comprador haurà d’enviar en els mateixos terminis una còpia d’aquesta reclamació a www.goridemuro.com

Així mateix, el comprador ha de poder facilitar qualsevol justificant que es requereixi pel que fa a la realitat de les reclamacions interposades i oferir awww.goridemuro.com, els seus transportistes o qualsevol persona delegada per aquests, les facilitats necessàries per a procedir amb la seva constatació; el comprador haurà d’abstenir d’intervenir o de fer intervenir a un tercer amb aquesta finalitat.

Les reclamacions acceptades donaran lloc a un canvi de el Producte defectuós o no conforme, o al seu reemborsament en cas de disponibilitat de el Producte en el magatzem o amb els proveïdors. El Producte retornat haurà de lliurar-se als transportistes de www.goridemuro.com, en perfecte estat, en el seu embalatge original i proveït de tots els seus accessoris. No s’acceptarà cap devolució espontània sense l’acord de www.goridemuro.com

 

5 – GARANTIA DELS PRODUCTES / RESPONSABILITAT

5.1 COBERTURA DE LA GARANTIA

Els Productes estan garantits segons fabricant del mateix. No obstant això, disposarà d’un termini d’un mes des del lliurament per comunicar la falta de conformitat, i en cas que se superi el termini qualssevol danys i perjudicis seran assumits pel comprador. Durant el període de garantia, www.goridemuro.com, es compromet, a la seva elecció, a canviar o reemborsar els Productes reconeguts com a defectuosos pels seus serveis. Els Productes canviats gaudeixen de la garantia pel període restant. La garantia no inclou:

Els danys en el Producte que resulten del seu desgast normal tenint en compte la seva naturalesa, la seva funció, la seva composició i el seu preu;

Les lleus diferències constatades en els Productes tal com es defineixen a l’article 2.1;
Tots els defectes de l’Producte que puguin resultar d’un (a) instal·lació, emmagatzematge, conservació o muntatge defectuós (a), un defecte de manteniment, un ús incorrecte o no conforme amb les especificacions tècniques o d’ús (inobservança de les recomanacions de manteniment ), de modificacions o reparacions efectuades pel comprador o un tercer, de deterioraments causats per objectes exteriors, d’esdeveniments exteriors com ara accidents, cops, incendis, actes de vandalisme, desperfectes causats per l’aigua, llums naturals o artificials (en cas de decoloració), catàstrofes naturals o condicions meteorològiques adverses.
5.2 IMPLEMENTACIÓ DE LA GARANTIA

Per aplicar la garantia, el comprador contactarà amb el servei d’atenció a client de l’fabricant S’exigirà la presentació de l’original de la factura per poder gaudir de la garantia.

5.3 GARANTIES LEGALS

Els Productes estan garantits contra els eventuals defectes de conformitat i vicis ocults en les condicions previstes per les disposicions de la Llei general de per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i el Codi Civil, per als compradors que tinguin la condició de consumidor. Per als compradors empresari, s’estarà al que estableixen les presents condicions generals de venda.

5.4 RESPONSABILITAT www.goridemuro.com

La responsabilitat de www.goridemuro.com en concepte dels Productes lliurats, inclòs en el marc de les garanties contractuals o legals aplicables, està limitada a el preu dels Productes defectuosos o no conformes. www.goridemuro.com, no estarà obligada a indemnitzar dels danys indirectes ni de qualssevol altre perjudici financer experimentat pel comprador o un tercer.

 

6 – DRET DE retractació

 

El dret a desistir de la compra, només l’ostenta el comprador que tingui la condició de consumidor no el que tingui la condició d’empresari.

De conformitat amb la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, si vostè contracta com a consumidor pot desistir de la compra dins el termini de 15 dies hàbils des de la data d’entrega de la comanda. Un cop realitzat el desistiment www.goridemuro.com no reemborsarà els diners gastats si no que se li assignarà un bo descompte que podràs bescanviar per altres productes.

No es reemborsarà cap quantitat en el cas que el producte hagi estat personalitzat i usat o hagi patit algun dany, de manera que haurà de retornar el producte en les mateixes condicions en què va ser lliurat, incloent totes les instruccions, documents i embolcalls del producte.

En el supòsit de pèrdua, destrucció o una altra causa que impedisquen la devolució de la comanda per causa imputable a l’comprador, respondrà de la valor de mercat que hagués tingut la prestació en el moment d’exercici de el dret de desistiment, llevat que la dita valor és superior a l’ preu d’adquisició, en el cas respondrà d’aquest.

La formalització de el dret de desistiment s’efectuarà a través d’un document que www.goridemuro.com posarà a la seva disposició una vegada comunicada la seva decisió de desistir de la compra.

Per exercir el dret a retractar-se, el comprador haurà d’enviar escrit de retractació, a info@goridemuro.es i mitjançant correu certificat amb justificant de recepció a la següent adreça: (consultar segons comanda)

El Producte haurà de ser tornat pel comprador, en un termini màxim de 7 dies laborals a comptar des del lliurament de la comanda, als magatzems de (consultar segons comanda)

El comprador té l’opció de fer recollir el Producte pels transportistes de www.goridemuro.com al seu càrrec. Aquesta opció haurà de ser exercida pel comprador en l’escrit de retractació.

A el comprador se li reemborsarà, amb la major brevetat possible, i com a màxim en els 30 dies posteriors a la data en què exerceix el seu dret de retractació, la integritat de les quantitats pagades quan es rebi el Producte retornat en perfecte estat, a el seu embalatge original i proveït de tots els seus accessoris.

 

7 – ÚS DEL LLOC INTERNET

7.1 PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Tots els continguts que es mostren en aquesta web i en especial, dissenys, textos, gràfics, imatges, bases de dades, programari, sons, marques, logotips o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de www.goridemuro.com, o bé de tercers que han autoritzat degudament el seu ús.
En cap cas l’accés a la Web i / o la seva utilització implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets ni es confereix cap dret ni expectativa, i especialment, d’alteració, explotació, reproducció, distribució , o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa de www.goridemuro.com, o dels titulars corresponents.
No es podrà establir cap vincle a aquest web des de qualsevol altra web sense previ i exprés consentiment de www.goridemuro.com
7.2 RESPONSABILITAT DELS USUARIS

La navegació pel Lloc www.goridemuro.com és responsabilitat exclusiva dels usuaris. www.goridemuro.com, no serà considerada responsable de les avaries, els errors o els virus informàtics que puguin perjudicar la continuïtat d’accés al seu lloc ni per les fallades de funcionament en l’equip informàtic dels usuaris que poguessin constatar arran d’un accés a l’Lloc. En conseqüència, no té l’obligació de reparar els danys directes o indirectes que puguin derivar de l’ús, de l’accés al seu lloc o de la descàrrega d’elements emmagatzemats en el lloc (imatges, textos, arxius de vídeo).

www.goridemuro.com es reserva el dret a donar de baixa com a usuaris registrats del seu lloc web, als que falsegen dades o incompleixin les presents condicions de contractació.

7.3 PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment de la Llei Orgànica15 / 1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), informem que:

Les seves dades personals recollides en aquest lloc web s’inclouran en una base de dades informatitzada titularitat de www.goridemuro.com. Aquesta base de dades es troba inscrita en el Registre General de Protecció de dades acord amb el que disposa la legislació vigent i complint totes les mesures de seguretat de el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal
Aquestes dades recollides mitjançant la complementació de formularis i / o enviaments de correus electrònics, seran tractats i quedaran incorporats en els fitxers de www.goridemuro.com, per tal de donar una efectiva resposta o prestació dels serveis sol·licitats, facilitar la tramitació de les comandes i l’enviament de publicitat de les promocions ofertades per www.goridemuro.com, a través del seu lloc web. En aquest sentit, l’usuari consenteix de forma expressa el tractament de les seves dades personals, per a les finalitats indicades en aquest document.
Les dades demanades de l’usuari no seran cedides a cap empresa, si bé podran ser comunicades a tercers quan la comunicació respongui a una necessitat per al desenvolupament, compliment i control de les finalitats establertes per a la recollida o recepció dels mateixos, d’acord amb el que estableix en els presents termes.
Així mateix, l’usuari disposa en tot moment dels drets d’informació, accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que podrà exercitar mitjançant correu electrònic a l’adreça info@goridemuro.es. Per exercir aquests drets, i en compliment de la Instrucció 1/1998, de 19 de gener, de l’Agència de Protecció de Dades, és necessari que vostè acrediti la seva personalitat enfront de www.goridemuro.com, mitjançant l’enviament de fotocòpia de Document nacional d’identitat o qualsevol altre mitjà vàlid en Dret.
L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant a www.goridemuro.com, de qualsevol responsabilitat a l’respecte.

 

8 – FORÇA MAJOR

 

Cap part pot ser considerada responsable de l’incompliment total o parcial de les seves obligacions si aquest incompliment es deu a el cas fortuït o a l’esdeveniment d’un element considerat de força major com, per exemple, i sense que aquesta llista sigui limitativa, inundacions, incendis, tempestes , manca de matèries primeres, vagues de transport, vagues parcials o totals, o tancaments. La part que s’hagi vist afectada per aquests esdeveniments ha d’informar l’altra part el més aviat possible i com a màxim en el termini dels cinc (5) dies laborals posteriors a l’esdeveniment d’aquest esdeveniment.

Les parts convenen que s’han de concertar el més aviat possible per determinar juntes les modalitats d’execució de la comanda durant el període de vigència de el cas de força major.

Si el període de força major fos superior a un (1) mes, www.goridemuro.com podria no fer efectiva la comanda ha de reemborsar a l’comprador, arribat el cas, les quantitats pagades per aquest últim en concepte de la comanda en cuestión.tr

 

9 – VARIS

9.1 PROVA:

D’exprés acord entre www.goridemuro.com, i el comprador, els correus electrònics donaran fe entre les parts, de la mateixa manera que els sistemes de registre automàtics utilitzats en el Lloc, en particular pel que fa a la naturalesa ia la data de la comanda

El comprador pot accedir, de conformitat amb les regles de dret comú, a el contracte electrònic conclòs amb www.goridemuro.com. Per a això, contactarà amb el servei d’atenció a client per correu electrònic, a el qual facilitarà tota la informació necessària a l’respecte, en particular el nombre de comanda i les seves dades.

9.2 Invalidesa parcial:

Si una o diverses estipulacions de les presents condicions generals de venda es consideren com no vàlides o són declarades com a tal en virtut d’una llei, un reglament o arran d’una decisió definitiva d’una jurisdicció competent, les altres estipulacions conservaran tota la seva vigència i el seu àmbit d’aplicació.

9.3 ABSÈNCIA DE RENÚNCIA:

El fet que una de les parts no hagi exigit l’aplicació de qualsevol clàusula de les presents condicions generals de venda, ja sigui de manera permanent o temporal, no podrà en cap cas ser considerada com una renúncia dels drets de la part esmentada, que emanen d’aquesta clàusula.

9.4 TÍTOL

En cas de dificultat d’interpretació entre qualsevol dels títols dels articles i capítols i qualsevol de les clàusules, els títols es consideren com inexistents.

9.5 MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE VENDA:

www.goridemuro.com, es reserva el dret de modificar les presents condicions generals de venda. Qualsevol nova versió d’aquestes últimes s’indicarà en el lloc.

La versió en línia en el Lloc en el moment de la realització de la comanda per part de l’comprador prevaldrà sobre qualsevol altra versió de les presents condicions generals de venda anterior.

9.6 INTEGRITAT DEL CONTRACTE:

Les presents condicions generals de venda i el resum de comanda transmès a l’comprador formen un conjunt contractual i constitueixen la integritat de les relacions contractuals establertes entre les parts.

 

10 – DRET APLICABLE / JURISDICCIÓ

 

Les relacions entre els compradors i www.goridemuro.com, en concepte de les comandes realitzades en el Lloc es regiran per la legislació espanyola i la discussió litigiosa de qualsevol comanda serà sotmès a la jurisdicció espanyola.

www.goridemuro.com